Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Management

- je proces tvorby o udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracuji společně ve skupinách, a dosahují vybraných cílů.

- je proces plánování, organizování vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení cílů.

 

Management 30. let – v těchto letech vznikali v praxi tyto přístupy

 

1)      procesní přístupy – došlo zde k rozčlenění manažerských činností (plánování,

          organizování, personální zajištění, přikazování, rozpočtování, …)

2)      systémové přístupy – v těchto přístupech je podnik chápán jako celek (systém, který

  se skládá z různých prvků) zkoumá vazby mezi prvky systému

  a systémem samotným a také okolím, tím zkoumá efektivnost

  fungování celého systému

3)      matematické přístupy – řízení je chápáno jako proces, který lze matematicky

                                               modelovat např.: stanovení min. nákladů, optimalizování

                                               dodávek při zásobování, doba odměny strojů

                                               některé problémy lze jen těžko definovat

4)      empirické přístupy – spočívají v zobecnění praxe na základě předchozí zkušenosti

 

 

 

Americký management                                                       Japonský management

individuální odpovědnost                                                     kolektivní odpovědnost

ztotožnění s profesí                                                               ztotožnění s firmou

nezávislost na firmě                                                              doživotní zaměstnání u firmy

styl vedení je direktivní                                                        styl vedení je otcovský

povyšování podle výkonu                                                     povyšování podle odpracovaných

                                                                                              let

kontrola prováděna manažery                                               kontrola spolupracovníky

 

 

 

Soudobý management

 

Hlavní rysy:

-          přechod od krátkodobé prosperity firmy k dlouhodobé

-          rychlé uvádění vědeckých poznatků do praxe, lepší využití VT

-          zvyšování podílů na trhu, snižování nákladů, zvyšování kvality

-          preference ekologických přístupů

-          maximální důraz na bezpečnost a hygienu práce

-          zvyšování kvalifikace pracovníků

-          větší snaha přejít od hromadné výroby k individuální přání zákazníka

 

manažerské úrovně:

-          vývojové etapy vzniku manažerské profese

1)      etapa – pouze vlastník

2)      etapa – vlastník ® zaměstnanec

3)      etapa – vlastník ® manažer ® zaměstnanec

 

manažery můžeme dělit do 3 skupin:

1)      manažer první linie = základního článku

př. mistr, vedoucí prodeje, vedoucí dílen

jsou přímými nadřízenými zaměstnanců, odpovídají za přidělování úkolů

ovládají v nich velmi důležité technické znalosti a dovednosti

2)      manažer druhé linie

-          střední management

-          vytvořeno ve velkých podnicích, tito manažeři jsou prostředníky mezi manažery

základního článku a top manažery

samostatně rozhodují v metodách plnění úkolů

př. vedoucí závodu, vedoucí supermarketu, vedoucí odborných útvarů

 

3)      vrcholový manažer (top manažer)

-          tito manažeři přebírají místo vlastníků odpovědnost za úspěšný rozvoj podniku

př. generální ředitel, ředitel, jim přímo podřízení pracovníků – ekonomický ředitel

 

 

Předpoklady manažerské práce:

Vrozené předpoklady                                                                     Získané předpoklady

- inteligentní                                                                                      - ekonomická kvalifikace

- temperament                                                                                   poznatky, a teorie z praxe

                       

- potřeba řídit činnost jiných lidí                                                      - základní znalosti

                                                                                                          z psychologie

- mít pochopení pro jiné lidi                                                              - dobré vyjadřovací

                                                                                                          schopnosti

- smysl pro inovace                                                                           - dobré fyzické a duševní

                                                                                                          zdraví

- potřeba získávat nové poznatky                                                     - určité znalosti daného

                                                                                                          oboru

 

Charakteristické rysy manažera

Odpovědnost – odpovědnost za práci svou a svých podřízených

Analytické a koncepční myšlení – řešení problémů umí rozložit na části

                                                   - dílčí kroky umí zařadit do širších souvislostí

Rozlišování podstatného od nepodstatného

- rozlišuje podstatné a méně podstatné úkoly, podstatné řeší dříve a věnuje jim větší povinnost

Je politikem, diplomatem a reprezentantem

- vytváří prostředí vzájemné spolupráce lidí, dovede je přesvědčovat a docílit kompromisu mezi jejími zájmy.

- řeší spory a hledá kompromisy

 

 

 

 

 


Styl řízení práce manažera

-          je způsob chování manažera k podřízené pracovní skupině

-          jsou 4 styly řídící práce

1)      byrokratický – vychází pouze z řídících aktů a příkazů nadřízených

- možnosti zlepšení práce manažer nepromýšlí, pečlivě kontroluje plnění příkazů

2)      autokratický – tento styl vychází rovněž z řídících aktů vyššího stupně

  manažer sám promyslí způsob realizace a nerad přijímá návrh podřízených

3)      demokratický – opírá se o znalosti svých podřízených, radí se s nimi dokáže přiznat,

    že názor podřízeného je lepší než jeho vlastní

 - polední slovo je na něm

4)      liberální – manažer pouze definuje konečný cíl a všechny cesty k jeho dosažení

                         ponechává pouze na podřízených