Jdi na obsah Jdi na menu
 


VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ - FO

30. 3. 2009
Účtování individuálního podnikatele
fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví, buď dobrovolně nebo jsou povině zapsány do
OR – osoby jejichž roční obrat převyšuje 40.000.000 Kč
 
Nezřizuje účty základního kapitálu a fondů místo toho má jiný účet
491 – Účet individuálního podnikatele UIP
Tento účet slouží k zaznamenávání všech osobních vkladů, výběrů podnikatele na osobní spotřebu a přijatých darů =) na zvláštním analytickém účtě.
Účet 491 – UIP – může mít pasivní (zpravidla) i aktivní zůstatek (např.: při ztrátovém hospodaření; při velkém zadlužení)
 
 
CIZÍ ZDROJE, REZERVY
Pokud podnik očekává velký jednorázový náklad který v budoucnu ovlivní hospodářský výsledek, lze na tento účel předem vytvořit rezervu. Podnik v průběhu několika úč. období před očekávaným nákladem zahrnuje do nákladů částku, která odpovídá dané potřebě a tím vytvoří potřebné zdroje.
 
 Účty rezerv jsou účty pasivní – představují zdroj krytí připravený k vymezenému účelu. Rezervy je nutno chápat jako cizí dlouhodobé zdroje (představjí budoucí závazek), minimálně 2 roky
 Rezervy představují výdaje příštích období (častové rozlišení nákladů)
 Rezervy se tvoří na budoucí závazky, kde je znám jejich účel, ale částku a období pouze odhadujeme
 
členění rezerv:
zákonné rezervy – jeich tvorba a použití jsou stanoveny zákonem O rezervách a jsou zohledněny zákonem O dani z příjmů
ostatní – jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem uč. jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu daňového základu
 
Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, podle druhu nákladů:
552 – Tvorba zákonných rezerv
554 - Tvorba ostatních rezerv
574 – Finančí náklady
584 – Mimořádné náklady
 
použití rezerv se účtuje do výnosů (podle druhu) 652; 654; 674; 684
 
Dlouhodobé závazky
461 – Bankovní úvěry – zde účtujeme o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (investiční úvěry, hypotéky) účtuje se zde i o úvěrech, které se poskytují při eskontu dlouhodobých směnek
 
účet 473 – Emitované dluhopisy (dlouhodobé)
Dluhopisy a obligace patří do cenných papírů úvěrových, které vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem.
 účet 457 – Dlouhodobé přijaté zálohy (delší 1 rok)
            zálohy přijaté před splněním dodávky na dobu delší než 1 rok
 účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
            vydané směnky na úhradu závazků se splatností delší než 1 rok
 účet 479 – Ostatní dlouhodobé závazky
            dlouhodobé půjčky od jiných subjektů než od banky, vklad tichého společeníka apod.