Jdi na obsah Jdi na menu
 


PENÍZE A CENINY

17. 3. 2009

 

 

 

 

 

§  jak se oceňují peníze a ceniny

§  jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při příjmu a výdeji peněz do pokladny

§  jak se účtují převody peněžních prostředků mezi pokladnou a bankovními účty

§  jak se vede analytická evidence k peněžním prostředkům

§  jaké účetní případy se účtují při nákupu cenin a při jejich spotřebě

§  jak často se provádí inventarizace pokladny a jak se zaúčtují její výsledky

 

O peněžních prostředcích a ceninách se účtuje v účtové skupině 2.

 

Účtují se zde:

-          peníze v hotovosti

-          ceniny

-          peněžní prostředky na bankovních účtech

-          krátkodobé cenné papíry

-          krátkodobé finanční zdroje

 

POKLADNA

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti, šeky se evidují na účtu 211 – Pokladna. Sledují se na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. Účtuje se o mincích, bankovkách všech měn. Podle jednotlivých měn se vede analytická evidence. Manipulace s cizí měnou se řídí devizových zákonem.

Peněžní  prostředky  uložené  na  účtech  u  bank  se  evidují  na   účtu:  Bankovní účty – 221, zásadně podle bankovních výpisů.

Převod peněz mezi bankovními účty (i úvěrovými) a pokladnou se provádí pomocí účtu 261 – Peníze na cestě.

Zaúčtování převod peněz mezi pokladnou a bankovními účty:

1.       odvod hotovosti do banky

       a) pokladní výdajový doklad            261/211

       b) výpis účtu                                       221/261

2.       výběr peněz z banky

       a) pokladní příjmový doklad            211/261

       b) výpis z účtu                                            261/221

 

Peníze na cestě se účtují v jednoduchém účetnictví jako průběžné položky.

 

Historie:

Směnný obchod (kráva za ovci)

Plátno (vše se platilo plátnem – v Čechách)

Drahé kovy – zlato (první bankéři – bankovky)

Banka – v oběhu tolik peněz, kolik bylo zlata v bance (bankovky kryté zlatem)

Dnes jsou peníze kryty (nerostné bohatství, historické budovy, zlato). MMF určuje kurzy – EURO.

 

Státovky – papírky – mohlo se jimi platit v krámě (1. rep., Slovensko)

 

Inventarizace pokladny

-          zde se evidují peněžní prostředky v hotovosti, účtujeme na základě příjmového pokladního dokladu a výdajového pokladního dokladu – každý výdej nebo příjem musí být podložen na základě těchto dokladů.

-          za pokladnu odpovídá pokladník, který vždy po skončení pokladních hodin musí zjistit stav v pokladně, vede pokladní knihu, kde zapisuje všechny PPD a VPD.

-          dle zákona o účetnictví je předepsána v pokladně inventarizace 4x ročně z toho 2 jsou řádné, tedy plánované a 2 mimořádné (neočekávané). Provádí ji osoba, která nemá k pokladní vztah. Pokladní musí mít podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti (starší 18 let).

-          porovnávají se příjmové a výdajové doklady P-V

-          O inventarizaci se sepíše zápis do pokladní knihy: ke dni ... byla provedena řádná nebo mimořádná inventarizace pokladny s tímto výsledkem:.....a je podepsán všemi osobami, které se zúčastnili.

Podle vnitropodnikové směrnice by si měla ÚJ určit tzv. pokladní limit, pokud je limit překročen, musí být peníze odneseny do banky. Pokladní limit se nedodržuje pouze v den výplaty mezd zaměstnancům.

Cizí měny se započítávají podle kurzu ČNB.

-          poklad. hotovost musí být uložena v nehořlavém trezoru tzv. příruční pokladna, která se po ukončení pracovní doby uloží do velkého trezoru – místnost s mřížemi.

 

-          zjistíme-li, že skutečný stav je < účetní = schodek – ihned se  předepíše pracovníkovi k úhradě:

                       Pohled. za zaměst.                                                                     335 / 211

                       Po zaplacení schodku (pohledávky) pracovníkem     211 / 335

 

-          skutečný stav je > účetní = přebytek211 / 688 – Ost. mimoř. výnosy

 

 

Základní účtování pokladních operací

1.       Přijetí hotovosti z BÚ                                                               211 / 261

2.       Převod hotovosti na BÚ                                                          261 / 211

3.       Prodej za hotové                                                                       211 / 6xx

-                                                                                                                         343

4. Kursový zisk zjištění při uzávěrce                                             211 / 663

5. Inventarizací zjištěn přebytek                                    211 / 688

6. Výplata mezd                                                                331 / 211

7. Kursová ztráta                                                                              563 / 211

8. Inventarizací zjištěn schodek                                     335 / 211

9. Úhrada od zaměstnance                                                             211 / 335

10. Vklad do pokladny podnikatelem                          211 / 491

 

 

 

 

 

 

 

Ceniny

     Cenina je tedy to, čím je možné něco zaplatit (služby, zboží), ale nejedná se o mince a bankovky. Vede se u nich analytická evidence podle jednotlivých druhů cenin.

Oceňují se nominální hodnotou. Zásoba cenin a její změny se evidují na účtu 213 – Ceniny.

 

Ceninami se rozumí:

-          poštovní známky

-          kolky

-          platební karty – telefonní, platební a ostatní karty ( na obědy, na benzín)

-          poukázky na nákup zboží

-          zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování

 

Základní účtování cenin:

 

Nákup cenin:                                      213 / 211,221,321

 

Spotřeba cenin: známky          518 / 213

kolky            538 / 213

karty TF       518 / 213

karty benzín 503 / 213

 

Inventarizací zjištěný přebytek cenin                           213 / 688

Kursový zisk                                                                      213 / 663

Inventarizací zjištěný schodek                       335 / 213

Kursová ztráta                                                                   563 / 213

Škoda na ceninách                                                           582 / 213

 

Stravenky = ceniny

Při výdeji stravenek do spotřeby a přijímání úhrad od zaměstnanců se musíme řídit zákonem o daních z příjmu.

Podle zákona o daních z příjmů, 55% hodnoty stravenky jsou náklady – daňově uznatelné. Tuto hodnotu zpravidla zaměstnanci neplatí.

45% v plné výši hradí zaměstnanci nebo podnik může částečně přispívat (přidělovat) z vytvořeného fondu př. 10% příspěvek – 35% zaměstnanci.

Fond musí být vytvořen v přechodném období ze zisku po zdanění.