Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODBĚRATELÉ

17. 3. 2009

 

 

 

 

 

 

Účtování pohledávek

-          dlouhodobé i krátkodobé pohledávky se evidují v účtové skupině 31 - Pohledávky (rozlišujeme jen AE)

do pohledávek z obchodního styku patří:

a)      pohledávky za odběrateli

b)      pohledávky spojené s použitím směnek

c)      pohledávky z poskytnutých provozních záloh

d)     ostatní pohledávky (např. z důvodu reklamace vůči dodavatelům)

-          výjimka jsou zálohy zaplacené dodavateli investic (účtujeme v 0 třídě - Dlouhodobý majetek)

a)      pohledávky z obchodního styku za tuzemskými odběrateli

-          vznikají dodáním výrobků, služeb a zboží odběrateli na fakturu vydanou

-          den uskutečnění účetního případu je dnem vzniku pohledávky

-          dokladem je FAV - představuje výnos podniku a vznik pohledávky za odběratelem

-          plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat DPH a zaúčtovat jako daňový závazek

-          prodané výrobky ubývají ve skladě (zboží v prodejně) a snižují výnos podniku (výrobky) či představují náklad (zboží)

1. FAV     Na prodané zboží, výrobků, služeb               311 / 604, 601, 602

                  DPH                                                              343 / 604, 601, 602

2. VÚD     Úbytek zboží, výrobků                                  504, 613 / 132

Pohledávky z obchodního styku za zahraničními odběrateli

-          podle AE vedeme odběratele: 311 / 1 - tuzemské a 311 / 2 - zahraniční

-          sledujeme v tuzemské i zahraniční měně

-          přepočet zahraniční pohledávky se uskutečňuje podle Zákona o účetnictví a provádí se podle platného kurzu ČNB platným ke dni vystavení a znovu přepočet platným kurzem ke dni zaplacení Þ vznikají kurzové rozdíly

zisk - kurz v den fakturace je nižší než kurz ke dni náhrady

           1.  FAV    Vystavení faktury          1 000,-          331/2 / 6 . .
          
2.   VBÚ    Kurzový zisk               1 000,-             221 / 311/2
                                                                 100,-                221 / 663

ztráta - kurz v den fakturace je vyšší než kurz ke dni úhrady

              1.  FAV    Vystavení faktury          1 000,-          331/2 / 6 . .
             
2.   VBÚ    Kurzová ztráta                  900,-         221 / 311/2
                                                                             100,-       563 / 311/2

-          zůstatek zahraničních pohledávek k 31. 12. musíme přepočítat platným kurzem k 31. 12. a od 1. 1. 2002 účtujeme tyto rozdíly výsledkově tj. na účet 563 - Kurzové ztráty a 663 - Kurzové zisky

b)      pohledávky spojené s použitím směnek k inkasu

-          při nedostatku peněz může odběratel uhradit svou pohledávku vlastní směnkou nebo akceptovanou cizí směnkou

-          přijetím pohledávky se prostá pohledávka mění v pohledávku směnečnou, účtujeme na účtu 312 - Směnky k inkasu

-          směnky se oceňují v pořizovací ceně, kt. se rovná hodnotě pohledávky

-          převzetí směnky od odběratele se účtuje jako vznik směnečné pohledávky a úbytek prosté pohledávky za odběratelem

rozdíl mezi částkou na faktuře a směnečnou sumou je úrok, na účtu 662 - Úroky

úhradou směnky v den splatnosti se sníží směnečná pohledávka a zvýší se peněžní prostředky

1.      VÚD   Převzetí směnky od odběratele ve výši hodnoty pohledávky          312 / 311

VÚD   Zúčtované úroky                                                                               312 / 662        

  1. VBÚ   Úhrada směnky odběratelem                                                            221 / 312

313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry

       - sledujeme zde pohledávky za eskontované směnky
       - za eskontovanou směnku poskytne banka úvěr, kt. se zaznamenává na účtu: 232 - Eskontní úvěry

2.      VÚD      Předložení směnky k inkasu bance k eskontu           313 / 312

3.      VBÚ      Poskytnutí eskontního úvěru                                     221 / 232
               Úrok                                                                          562 / 232

4.      VBÚ      Banka oznámila splacení směnky                              232 / 313

c)      pohledávky z poskytnutých provozních záloh

-          poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu na dodávku zboží nebo služby, vzniká mu pohledávka za dodavatelem, kt. se eviduje ne účtu 314 - Poskytnuté provozní zálohy (R, A)

-          na tomto účtu nelze evidovat poskytnuté zálohy na DM, kt. se evidují v účtové skupině 05 .

-          zúčtování zálohy se provede podle FAD jako úbytek pohledávky a závazku vůči dodavateli. Pak bude uhrazen rozdíl mezi fakturovanou částkou a uhrazenou zálohou

1.      VBÚ, VPD    Poskytnuta záloha dodavateli                       100,-                                     314 / 221, 211

  1. FAD               Za dodávku                                        1 000,-            04 ., 111, 131, 501 / 321
  2. VÚD              Zúčtování zálohy                               100,-                                     321 / 314
  3. VBÚ, VPD    Doplatek FAD                                   900,-                                     321 / 221, 211

d)     Ostatní pohledávky

-          vznikají z nedostatků při plnění kupních smluv tzn. při reklamaci, účtujeme na účet:

315 - Ostatní pohledávky (R, A)
       - účtujeme pohledávky za dodavateli z důvodu reklamace

 

reklamace

-          při přejímce zásob můžeme zjistit různé závady (kvalita, množství, jiné ceny, chyby ve faktuře)

-          na základě zjištěných chyb se vyhotovuje protokol o zjištěných vadách

-          reklamaci uplatňujeme ve smluvních cenách

-          dodavatel reklamaci: buď uzná celou a pošle nám dobropis  315 / 111, dobropis 321 / 315 (343)
                                                        vrátí peníze pokud jsme fakturu zaplatili
                                                        uzná reklamaci pouze z části
                                                        neuzná ji vůbec a pak máme možnost obrátit se na soud

315 / 111, 588 / 315

 

Inventarizace Pohledávek

-          při inventarizaci pohledávek (dokladové inventuře) k okamžiku účetní závěry se porovnávají výpisy s knihou pohledávek, zda neexistuje riziko spojené s jejich zaplacením

podle dodržení doby splatnosti se rozeznávají  pohledávky:

a)      do lhůty splatnosti

b)      po lhůtě splatnosti, kt. je třeba vykazovat podle časových intervalů prošlé splatnosti

podle rizika zaplacení se člení pohledávky na:

a)      nedobytná - bylo trvale upuštěno od jejich vymáhání, tzn. nikdy nedostaneme pohledávku zaplacenou

b)      pochybná - riziko, že budou zaplaceny částečně nebo zaplaceny nebudou

c)      sporné - veden soudní spor o jejich uznání nebo zaplacení
             - pohledávky za dlužníky, kt. vstoupili do konkurzu a vyrovnání

d)     ztrátové - nestačí k úhradě likvidační podstata dlužníka při konkurzu a vyrovnání

-          u ztrátových pohledávek a nedobytných pohledávek provádíme odpis pohledávky
Odpis pohledávky            546 / 311

-          u pochybné a sporné pohledávky tvoříme opravnou položku podle zákona o rezervách

Tvorba OP (dočasné snížení hodnoty pohledávky)        559 / 391
Zrušení OP k pohledávkám                                            391 / 659