Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVROPSKÁ ÚNIE

17. 3. 2009

Evropská unie

 

INTEGRAČNÍ PROCESY-

Integrace-proces určitého spojování

-globální-celá planeta

-teritoriální-omezeny na určitá území

-úplná-v rámci celé ekonomiky

-sektorová-jaderná, ropný průmysl

-mikro-konkrétní subjekty

-makro-záležitosti celé ekonomiky

 

STUPNĚ MAKRO INTEGRACE-

Pásmo volného obchodu-

-dochází k odstraňování vzájemných překážek pohybu zboží. Každá země si však zachovává vlastní vnější ekonomickou politiku vůči ne členským zemím

NAFTA-severoamerická dohoda o volném obchodu

CEFTA-středoevr. Dohoda o volném obchodu

LAFTA-státy v latinské Americe

ESVO-E. zdr. Volného obchodu

APEC-Asijsko tichomořská hospodářská spolupráce

Celní Unie-

-totéž co PVO, ale jednotlivé země se zavazují vystupovat společně vůči ne členským zemím

BENELUX

CARICOM-celní unie v Karibské oblasti

Společný trh-

Zde je uvolněn prostor nejen u zboží, ale také pro volný pohyb výrobních faktorů. Všechny překážky jsou smluvně odstraněny, příslušník jednoho národa může pracovat nebo podnikat v jiné zemi společného trhu za stejných podmínek jako domácí pracovník či podnikatel.

Nejedná se však ještě o vytvoření stejných podmínek ve všech zemích

Hospodářská a měnová unie-

Dochází ke koordinaci v oblasti jednotlivých hosp. pol (měnové,fiskální,soc,práva)

1 země nemůže poškozovat svou hospo. Pol. Jinou členskou zemi

Politická integrace-

Je dovršena společná měnová fiskální a sociální politika a je vytvořen jednotný právní rámec pro ekonomickou činnost

 

HISTORIE EVROPSKÉ UNIE

1952-stoupila v platnost smlouva zakládající ESUO (evropské společenství uhlí a ocely)àúkolem byla koordinace a postupné vytvoření společného trhu s produkty uhelného a ocelářského průmyslu à Fr,N,It,Benelux

1957-stejné státy podepsaly Římské smlouvy à EHS (evropské hospodářské společenství). Cílem bylo sbližování hospodářské politiky členských států směřující k vytvoření společného trhu. EURATOM à cílem bylo podpořit atomový výzkum, korigovat jadernou energetiku. Zvýšit bezpečnost jaderná kontrola.

ESUO+EHS+EURATOMàEvropské společenství

1968-mezi členskými státy vytvořena Zóna volného obchodu a celní unie

70.léta-světová hospodářská krize. Došlo k brzdění integračních procesů. Zavedení vlastních zdrojů příjmu do rozpočtu Evropského společenství. Zřízení Evropské rady a zavedení přímé volby poslanců do evropského parlamentu. Došlo k vytvoření Evropského měnového systému (vznik měnové jednotky ECU – 1979)

1973se zvýšila členská základna o Velkou Británii, Irsko a Dánsko

80. léta-

1981přistoupilo Řecko

1985podepsána Schengenská dohoda (mezi původními státy založena). Postupně se k ní připojují také další státy (mimo Velkou Británii, Irsko)

1986-přistoupili Španělsko a Portugalsko

-v pol 80 let vytvořena „Bílá kniha a opatření k dokončení vnitřního trhu do r.1992“

7.února 1992-podepsána smlouva o Evropské unii – Mastrichtská smlouva. V platnosti od 1.11.1993. Stalo se jednotným právním rámcem 3 Evropských společenství

MASTRICHTSKÁ SMLOUVA zakládá 3 pylířovou strukturu EU

1. Evropská společenství-cíle-spol. trh, hosp. měnová unie, spolupráce v jednotlivých pol.

2. Společná zahraniční a bezpečnostní pol-cíle-nezávislost EU, mezinárodní bezpečnost a zachování míru. Upevňování demokracie a respekt lidských práv

3. Spolupráce policie a justice v trestních věcech-cíle-boj proti mezinárodní kriminalitě-korupce, terorismus

1.1.1993-byl dobudován jednotný vnitřní trh

-ve 3 etapách byla vytvářena měnová unie-

            1. -

            2. 94-98

            3. 99àve většině členských států se od tohoto roku používá měnová jednotka euro (2002 jako fyzická jednotka)à euro ne-Dánsko, Švédsko,VB

1995-přistoupili Rakousko,Švédsko,Finsko

1997-revize základních smluv. Podepsána Amsterodamská smlouva

2000-smlouva z Nice – reforma E institucí v souvislosti s rozšířením unie

-smlouva o přistoupeni byla podepsána 16.4.2003 v Athénách

1.5.2004-přistoupili tyto státy – ČR,PL,Maďarsko,Litva,Lotyšsko,SK,Estonsko,Slovinsko,Kypr,Malta

1.1.2007-Rumunsko,Bulharsko.

-ke kandidátským zemím – Tur,Mak,Hor

ORGÁNY EU

Evropský Parlament,Rada EU,Evropská komise,Soudní dvůr,Účetní dvůr

Další orgány-

E. hosp. a sociální výbor, Výbor regionu, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman

 

EVROPSKÝ PARLAMENT-

-přímo volený zastupitelský orgán EU, sedí tam 732 poslanců volených v jednotlivých státech EU na dobu 5 let. Zástupci nezasedají v Národních blocích ale v sedmy politických skupinách

-hlavní úlohy-přezkoumává a schvaluje E. Legislativu. Schvaluje rozpočet EU, kontroluje jiné instituce EU, schvaluje důležité mezinárodní smlouvy

 

RADA EU-

Hl. rozhodovací orgán je tvořen ministry členských zemí a má tyto základní funkce:

1. schvaluje E právo

2. koordinace všeobecné hospodářské politiky

3. uzavírají mezinárodní smlouvy

4. s EP schvalují rozpočet EU

5. rozvijí spol. zahraniční a bezpečnostní politiku

6. koordinuje spolupráci mezinárodními soudy a policejními silami

-sídlem rady Brusel. Každý členský stát má svůj stálý tým, který ho zastupuje a brání národní zájmy.

EVROPSKÁ KOMISE-

- nadnárodní složka EU, dá se připodobit vládě (má své komisaře, kteří spravují určitý rezort)

- komisaři jsou volení na 5let a každý členský stát je zastoupen jedním z nich.

- komisaři jsou nezávislý na vládách a jednají ve prospěch EU

 

SOUDNÍ DVŮR-

- zabývá se evropským právem a jeho aplikací v členských státech EU.

- od roku 1989 je k němu připojen soud prvního stupně, který je určen k projednávání všech přímých žalob fyzickými i právnickými osobami proti právním aktům společenství.

- v roce 2005 je k němu připojen soud pro veřejnost

- má 27 soudců, sídlí v Lucembursku

 

ÚČENÍ DVŮR-

- kontroluje a spravuje rozpočet EU

 

VÝZNAM EU-

1)Podpora ekonomického rozvoje vytvořením hospodářské unie bez vnitřních hranic a měnové unie se zavedením jednotné měny euro.(Euro nepoužívá Velká Br.,Dánsko,Švédsko)

2)Pomoc rozvojovým státům

3)Zlepšení životních a pracovních podmínek obyvatel EU, podpora zaměstnanosti

4)Postupně vyrovnávání ekonomické nerovnováhy mezi státy a regiony EU

5)Zachování bezpečnosti jednotnou ochranou politikou

6)Spolupráce v oblasti práce a vnitřní politiky

7)Stabilní a vyvážené obchodní vztahy a zaručení volné soutěže

8)Ochrana práv a zájmů členských států a jejich občanů

 

SPOLEČNÝ ROZPOČET EU-

Příjmy-celní výnosy (cla), zemědělské vyrovnávací dávky, příspěvky členských zemí stanovené jako podíl na DPH

Výdaje-sektor zemědělství, regionální politika, rozvojová pomoc, podpora výzkumu a vývoje, strukturální fondy

 

VÝHODY POUŽÍVÁ EURA-

-záruku nízké míry inflace a stabilní měny. Odstranění problému na spol. trhu, které plynuly s kolísáním měny kurzu. Zaniká prostor pro spekulace se směnovými kurzy. Usnadňuje se srovnatelnost ekonomické výkonnosti zemí. Turistům odpadají náklady s převodem měn.

 

+ Dotace ze začátku. Umožnit čerpání určitých programů. Volný pohyb osob (pracovat,žít,studovat v zemích EU). Jednotný trh. Volný pohyb zboží (mezi ČR a členskými státy bez celních a administrativních překážek). Volný pohyb služeb (bankovnictví, cenné papíry). Volný pohyb kapitálu

-zanikání suverenity