Jdi na obsah Jdi na menu
 


BANKOVNÍ SOUSTAVA

17. 3. 2009

BANKOVNÍ SOUSTAVA

Banka je podnik, který nakupuje vklady a získané peníze investuje do úvěrů a může vykonávat ještě další činnosti.

- nevýrobní odvětví národního hospodářství

- terciální sektor řízený ministerstvem financí a Českou národní bankou

- hospodaří na vlastní účet

- hradí ze svých nákladů

- dosahuje zisků

Nejdůležitější výnos: úrokové rozpětí

další: poplatky za služby, které banka poskytuje

Úrokové rozpětí - rozdíl mezi přijatými (z půjček) a vydanými (z vkladů) úroky

Právní forma: a. s. (nejčastěji)

- družstevní organizace

- státní podnik

Banka musí mít základní jmění Kč 500 000 000,-.


Druhy vkladů

1. běžné nebo žirové účty (účty kam je možno kdykoli vložit, vybrat peníze, dát souhlas s inkasem, velmi malé úroky)

2. termínové vklady (peníze se na určitou dobu uloží a není možné s nimi disponovat, vyšší úrok)

3. devizové účty (ukládá se zahraniční měna)

4. vkladní knížka (peníze se ukládají, vybírají, žádné další služby nejsou spojeny)

5. cenné papíry, které vydává banka (klient dá bance peníze a dostane cenný papír)


Vkladní knížky

1. obyčejná vkladní knížka (velmi nízký úrok)

2. vkladní knížka s výpovědní lhůtou (pokud se peníze chtějí vybrat, musí se to dopředu vypovědět, ukládat se může kdykoli, výpovědní lhůta od 3 měsíců od 2 let, větší úroky)

3. cestovní vkladní knížka (peníze se dají vybírat v kterékoli pobočce v ČR, velmi malé úroky)

4. výherní vkladní knížka (žádné úroky, ale knížky se slosují a je možno vyhrát)

5. vkladní knížka s prémiovým spořením (po určitou dobu se pravidelně spoří a nevybírá se, je zde úrok a prémie)

U účtů a vkladních knížek se používá jednoduché nebo složené úročení.

jednoduché - úrok se vypočítává stále z vložené částky (z jistiny)

složené - (úrok z úroku) k jistině se připočítává úrok a v dalším období se z tohoto součtu počítá úrok


Úroky cenných papírů

- nad pari - (klient koupí cenný papír za nominální cenu a když ho odprodává, získá nominální cenu + úroky)

- pod pari - (klient koupí cenný papír za cenu nižší než je jeho nominální cena a při zpětném odprodeji dostane nominální cenu)


Zásady při poskytování úvěru:

zásada návratnosti, termínovanosti, ručení, účelovosti, přímosti


Formy úvěrů

- bankovní (velkým, středním podnikům; velké částky)

- spotřebitelský (malým podnikům a občanům)

- obchodní (podniky mezi sebou, dodavatel svému odběrateli, je to spojeno s nákupem a s tím, že se nemusí hned zaplatiti)


Typy úvěrů

- účelový (podniku na běžnou činnost; nákup mat., dlouhodobého maj., zaplacení mezd...)

- kontokorentní (je spojen s běžným nebo žirovým účtem, prostředky se čerpají (do předem stanovené výše) i po vyčerpání peněžních prostředků)

- hypoteční (vždy musí být kryt nemovitostí)

- lombardní (ručí se movitostí - drahými kovy, uměleckými sbírkami, cennými papíry...)

- eskontní (je spojen se směnkou - dlužní úpis; majitel směnky půjčil peníze, nabídne směnku bance a ta ji odkoupí, dá mu méně peněz, než je na směnce, protože si strhne úrok, když je směnka splatná, banka chce peníze zpátky, nejdříve se obrátí na dlužníka a když neuspěje jde k věřiteli, neboť s ním má uzavřenu smlouvu)

- revolvingový (hlavní použití u zahraničního obchodu; jeho podstatou je odkup pohledávek před jejich splatností)


Druhy úvěrů (rozdělení podle doby splatnosti)

- krátkodobý (jeho splatnost je do jednoho roku)

- střednědobý (splatnost do 4-5 let)

- dlouhodobý (splatný nad 4-5 let)

- překlenovací (poskytuje se na několik dní nebo hodin)

 

Nominální úroková míra - ten úrok, který nám banka přizná, který uvádí

Reálný úrok - od nominálního úroku se odečte inflace


Další činnosti banky

- spravuje účty klientům (posílá výpisy, hlídá, aby docházelo k včasným platbám...)

- směnárenská činnost (nakupuje a prodává valuty)

- depozitní činnost (úschova cenností)

- obchodování s cennými papíry

- poradenská činnost

- pojišťovací činnost (některé banky)

- správa investičních fondů (fondy, které banka založí; občan se stane spolumajitelem)

- penzijní fondy (spoření k důchodu)


Bankovní soustava České republiky

- je dvoustupňová

- 1. stupeň: Česká národní banka (centrální)

- 2. stupeň: komerční (obchodní) banky


Česká národní banka (ústřední, cedulová)

- státní orgán pomocí kterého stát řídí bankovní sektor

- v čele je sedmičlenná bankovní rada (v čele je guvernér, kterého jmenuje a odvolává prezident)

- mezi hlavní činnosti patří:

vydávání mincí a bankovek (emise oběživa), ochrana oběživa před paděláním, stahování a likvidace oběživa, výdej bankovních licencí novým komerčním bankám, bankovní dohled nad komerčními bankami, může nařídit nucenou zprávu, může banku zlikvidovat, je pro komerční banky clearingovým centrem (centrum přes které banky provádějí platební styk), vede účet státního rozpočtu, stanoví oficiální měnový kurz, zpravuje devizové rezervy státu, stanoví oficiální cenu zlata (základní měnou je jedna trojská unce = 31 g), sestavuje měnový plán, kde jsou záměry banky v oblasti měny a bank pro další období

Peníze se stahují při změně měny, z důvodů opotřebení.

Bankovky tiskne státní tiskárna cenin. Mince razí bižuterie Jablonec.


Nástroje, které banka používá:

- přímé: zákazy a nařízení

- nepřímé: stanovení diskontní sazby, operace na volném trhu, povinné minimální rezervy


Diskontní sazba - úrok České národní banky ostatním bankám

- snížení znamená zlevnění peněz, sníží se úroky, roste investování, ekonomika se rozvíjí

- zvýšení - peníze jsou drahé, omezí se půjčky, vzrostou vklady, omezuje se investování


Operace na volném trhu

- podstatou je, že ČNB prodává nebo nakupuje cenné papíry

- prodává: stáhne peníze a komerční banky zvýší úroky

- nakupuje: komerční banky sníží úroky, protože jim ČNB dává peníze


Povinné minimální rezervy

- určité procento z vybraných vkladů

- musí být jako rezerva, nesmí se investovat

- zvýšení znamená, že banka má méně peněz na půjčování zvýší úroky a investování se sníží

- snížení - banky mají k dispozici více peněz, zvýší se investování


Komerční banky

- mohou být specializované nebo univerzální

- univerzální nabízí různé služby, všem klientům v celé ČR

- specializované - specializace podle služeb (stavební spořitelny, hypoteční banka)

- specializace podle území (územní, teritoriální)

- podle klientů (nenabízí služby všem klientům

- odvětvová specializace


Československá obchodní banka, a. s.

- je univerzální

- jako první se napojila na mezinárodní bankovní počítačovou síť

- v minulosti financovala zahraniční obchod


Komerční banka (ještě nebyla privatizována)

- do r. 1989 Státní banka československá

- centrální banka, obhospodařovala účty klientů

- po r. 1989 došlo k rozdělení - Česká národní banka a Komerční banka

- nabídla jako první vklady ve formě cenných papírů


Živnostenská banka, a. s.

- vznik 1868

- v současné době je univerzální

- byla zaměřena na styk občanů se zahraničím

- jako první nabídla mezinárodní platební karty


Investiční a poštovní banka, a. s.

- první banka, kterou stát odstátnil a prodal svůj podíl

- původně to byly dvě samostatné banky

- jako první u nás založily investiční fondy (a. s., kde lze koupit akcie, kdo si koupil akcie je akcionářem)

- podílové fondy (ten, kdo si koupí podíl je podílníkem, nemá právo na rozhodování, ale má právo na část výnosů, zakládají je banky)

- poštovní (využila již exitujících pošt a otevřela zde přepážky; výhody: levné náklady, pošty všude)


Česká spořitelna, a. s.

- stát zde má účast

- byla privatizována

- univerzální

- dříve specializovaná na občanstvo

- jako první nabídla tuzemské platební karty


Konsolidační banka, st. organizace

- založilo ji ministerstvo financí

- vznikla v 90 roce

- měla převzít úvěry na trvale se převracející zásoby, které tu zůstaly z minulého režimu


Expandia banka, a. s.

- vznikla po r. 1989

- je postavena na přímém bankovnictví

- přímé bankovnictví: klient nemusí chodit do banky, pomocí různých prostředků se s ní spojí

- výhodou je, že banka je nepřetržitě k dispozici, poměrně rychlá, pohodlná služba

- nevýhodu je omezenost služeb, které přímé bankovnictví nabízí

- lze zadávat, rušit trvalé příkaz, získávat rady a informace, zůstatky na účtech, obraty, nelze však vybírat hotovost...

 

Přímé bankovnictví

1. Internet banking

- je třeba mít Internet

2. Home banking

- je třeba mít počítač a speciální zařízení

- lez se přímo napojit na banku

3. Telefonické bankovnictví

- prostřednictvím speciální telefonní linky se klient spojí se svou bankou

4. Platební karty + samoobslužné zóny

- bankomat + stroj, který dává další informace

5. Faxy

- kopírování zpráv, posílání na dálku

U Internet banking, Home banking a Telefonického bankovnictví musí klient zadat kód, aby se mohl spojit s bankou.


1. nestátní banka: Agrobanka

- měla být specializována na zemědělství

- je univerzální